Penningpolitisk uppf ljning september 2012
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Penningpolitisk uppföljning September 2012. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - karim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Diagram 1 repor nta med os kerhetsintervall procent kvartalsmedelv rden
Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervallProcent, kvartalsmedelvärden

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på riskjusterade marknadsräntors prognosfel för perioden 1999 till dess att Riksbanken började publicera prognoser för reporäntan under 2007. Osäkerhetsintervallen tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan.

Källa: Riksbanken


Diagram 2 bnp med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring s songsrensade data
Diagram 2. BNP med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. För BNP råder det osäkerhet även om utfallen eftersom nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering.

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 3 kpi med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring
Diagram 3. KPI med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel.

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 4 kpif med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring
Diagram 4. KPIF med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 5 repor nta procent kvartalsmedelv rden
Diagram 5. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden

Källa: Riksbanken


Diagram 6 real repor nta procent kvartalsmedelv rden
Diagram 6. Real reporäntaProcent, kvartalsmedelvärden

Anm. Den reala reporäntan är beräknad som ett medelvärde av Riksbankens reporänteprognos för det kommande året minus inflationsprognosen (KPIF) för motsvarande period.

Källa: Riksbanken


Diagram 7 bnp kvartalsf r ndringar i procent uppr knat till rstakt s songsrensade data
Diagram 7. BNPKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 8 arbetsl shet procent av arbetskraften 15 74 r s songsrensade data
Diagram 8. ArbetslöshetProcent av arbetskraften, 15-74 år, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 9 arbetskraft och sysselsatta tusentals personer s songsrensade data
Diagram 9. Arbetskraft och sysselsattaTusentals personer, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 10 kpi rlig procentuell f r ndring
Diagram 10. KPIÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 11 kpif rlig procentuell f r ndring
Diagram 11. KPIFÅrlig procentuell förändring

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 12 kpif exklusive energi rlig procentuell f r ndring
Diagram 12. KPIF exklusive energiÅrlig procentuell förändring

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 13 bnp gap timgap och syssels ttningsgap procent
Diagram 13. BNP-gap, timgap och sysselsättningsgap Procent

Anm. BNP-gap avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknad med en produktionsfunktion. Timgap avser arbetade timmars avvikelse från Riksbankens bedömda trend.

Källor: SCB och Riksbanken


Diagram 14 konkurrensv gd nominell v xelkurs tcw index 1992 11 18 100
Diagram 14. Konkurrensvägd nominell växelkurs, TCWIndex, 1992-11-18 = 100

Anm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsmedelvärden. TCW avser en sammanvägning av Sveriges viktigaste handelspartner.

Källa: Riksbanken


Diagram 15 oljepris brentolja usd per fat
Diagram 15. Oljepris, BrentoljaUSD per fat

Anm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt. Utfallet avser månadsgenomsnitt av spotpriser.

Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken


Penningpolitisk uppf ljning september 2012
Diagram 16. BNP i olika regioner och länderKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

Anm. TCW avser en sammanvägning

av Sveriges viktigaste handelspartner.

Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken


Tabell 1 repor nteprognos procent kvartalsmedelv rden
Tabell 1. ReporänteprognosProcent, kvartalsmedelvärden

Källa: Riksbanken


Tabell 2 inflation rlig procentuell f r ndring rsgenomsnitt
Tabell 2. InflationÅrlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. HIKP är ett EU-harmoniserat index för konsumentpriser.

Källor: SCB och Riksbanken


Tabell 3 finansiella prognoser i sammanfattning procent om ej annat anges rsgenomsnitt
Tabell 3. Finansiella prognoser i sammanfattningProcent om ej annat anges, årsgenomsnitt

* Procent av BNP

Källor: SCB och Riksbanken


Tabell 4 internationella f ruts ttningar rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell 4. Internationella förutsättningarÅrlig procentuell förändring om ej annat anges

Anm. Svensk exportmarknad beräknas genom en sammanvägning av importen i de 15 länder som mottar mest svensk export. Cirka 70 procent av den svenska exporten går till dessa länder. Vikterna utgörs av respektive lands andel av svensk varuexport.

Källor: Eurostat, IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken


Tabell 5 f rs rjningsbalans rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell 5. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring om ej annat anges

* Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter

Anm. Siffrorna avser faktiska, ej kalenderkorrigerade, tillväxttakter om ej annat anges. NR avser nationalräkenskaperna.

Källor: SCB och Riksbanken


Tabell 6 produktion och syssels ttning rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell 6. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring om ej annat anges

* Procent av arbetskraften

Anm. Med potentiellt arbetade timmar avses den långsiktigt hållbara nivån på antal arbetade timmar enligt Riksbankens bedömning.

Källor: SCB och Riksbanken


Penningpolitisk uppf ljning september 2012
Tabell 7. Löner och arbetskostnader i hela ekonominÅrlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data om ej annat anges

* Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter

Anm. KL avser konjunkturlönestatistiken och NR avser nationalräkenskaperna. Arbetskostnad per timme definieras som summan av egentliga löner, kollektiva avgifter och löneskatter dividerad med totalt antal arbetade timmar, säsongsrensade data. Arbetskostnad per producerad enhet definieras som arbetskostnad dividerad med säsongsrensat förädlingsvärde i fast pris.

Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken