Ob ansk pr vo hmotn 2
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Občanské právo hmotné 2. Obligační právo, odpovědnost za škodu a vazby na pracovní a obchodní právo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ob ansk pr vo hmotn 2

Občanské právo hmotné 2

Obligační právo, odpovědnost za škodu a vazby na pracovní a obchodní právo

Základy ekonomie a práva (3) - Občanské právo hmotné II.


Kauza

 • Pan D. koupil pozemek bez záznamu o věcném břemenu v katastru nemovitostí. A to navzdory tomu, že přes část pozemku vedou dráty vysokého napětí. Věcné břemeno bylo do katastru připsáno teprve později, když si pan D. nechal vybudovat elektrickou přípojku. Toto věcné břemeno se týká pouze této přípojky a je definováno v listině. Jednoho dne pan D. přijel na svůj pozemek a zjistil, že všechna zeleň rostoucí pod dráty VN byla pokácena. Pana D. však nikdo o ničem předem neinformoval. Byl postup správce (příp. majitele) elektrického vedení oprávněný? Má právo pokácet jakoukoli zeleň bez souhlasu majitele pozemku? Pokáceny byly vzrostlé stromy i drobné keře.

 • Iveta Picková

Kauza


Z vazkov pr vo

 • Obligace – závazek – relativní právní vztah katastru nemovitostí. A to navzdory tomu, že přes část pozemku vedou dráty vysokého napětí. Věcné břemeno bylo do katastru připsáno teprve později, když si pan D. nechal vybudovat elektrickou přípojku. Toto věcné břemeno se týká pouze této přípojky a je definováno v listině. Jednoho dne pan D. přijel na svůj pozemek a zjistil, že všechna zeleň rostoucí pod dráty VN byla pokácena. Pana D. však nikdo o ničem předem neinformoval. Byl postup správce (příp. majitele) elektrického vedení oprávněný? Má právo pokácet jakoukoli zeleň bez souhlasu majitele pozemku? Pokáceny byly vzrostlé stromy i drobné keře.

  • Právní pouto

  • Působení jen mezi individuálně určenými subjekty „inter partes“ (x erga omnes)

  • Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria.

 • § 1721 NOZ Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.

Závazkové právo


Subjekty a objekt z vazkov ho vztahu

 • Věřitel x dlužník katastru nemovitostí. A to navzdory tomu, že přes část pozemku vedou dráty vysokého napětí. Věcné břemeno bylo do katastru připsáno teprve později, když si pan D. nechal vybudovat elektrickou přípojku. Toto věcné břemeno se týká pouze této přípojky a je definováno v listině. Jednoho dne pan D. přijel na svůj pozemek a zjistil, že všechna zeleň rostoucí pod dráty VN byla pokácena. Pana D. však nikdo o ničem předem neinformoval. Byl postup správce (příp. majitele) elektrického vedení oprávněný? Má právo pokácet jakoukoli zeleň bez souhlasu majitele pozemku? Pokáceny byly vzrostlé stromy i drobné keře.

 • Pohledávka (= oprávnění věřitele k určitému plnění od dlužníka) x dluh (= povinnost dlužníka k určitému plnění věřiteli) § 1789 NOZ

  • Dát – dare

  • Udělat – facere

  • Zdržet se – omitere

  • Strpět – patí

 • Práva a povinnosti jsou vzájemně provázány => povinnost nabízené plnění přijmout.

 • Lze změnit zásadně jen dohodnou § 1790 NOZ (pacta sunt servanda)

Subjekty a objekt závazkového vztahu


Sou asn prava

 • §§ 488-587 OZ - obecná část (vznik, společné závazky, změna, zánik…)

 • §§ 588-852k OZ – jednotlivé smluvní typy

 • § 51a-65 – spotřebitelské smlouvy (dodavatel x spotřebitel)

  • Nelze se v neprospěch spotřebitele odchýlit od zákona – výjimka z dispozitivní metody regulace

 • §§ 415-459 – obligace ex delicto, quasi ex delicto

Současná úprava


Ob ansk pr vo hmotn 2

 • NOZ závazky, změna, zánik…) – relativní majetková práva

  • §§ 1721 – 2054 Obecná ust.

  • §§ 2055 – 2893 Závazky z právních jednání

  • §§ 2894 – 2990 Závazky z deliktů (i smluvních)

  • §§ 2991 – Závazky z jiných právních důvodů

   • Bezdůvodné obohacení

   • Nepřikázané jednatelství

   • Upotřebení cizí věci ku prospěchu jiného


Vznik z vazkov ch vztah

 • Na základě právní skutečnosti závazky, změna, zánik…) - § 1723 NOZ

  • Právní úkon – nejčastěji smlouva

   • + úřední rozhodnutí konstitutivní povahy (např. vypořádání podílového spoluvlastnictví)

  • Protiprávní jednání (delikt)

  • Právní událost (častěji zánik)

  • Protiprávní stav

Vznik závazkových vztahů


Smlouva o smlouv budouc

 • Pactum de contrahendo závazky, změna, zánik…)§ 1785 NOZ

 • Předpoklady:

  • Obsah ujednán alespoň obecně

  • Uzavření po výzvě

 • Lze domáhat, aby byl projev vůle druhé strany nahrazen soudním rozhodnutím.

 • Zaniká, změnily-li se okolnosti natolik, že uzavření nelze rozumě požadovat.

Smlouva o smlouvě budoucí


Smlouvy

 • Zásada rovnosti a smluvní volnosti závazky, změna, zánik…)

  • Lze omezit jen zákonem (smlouva o pojištění odpovědnosti za provoz mot. vozidla)

 • Inominátní (nepojmenovaná smlouva) smlouvy § 1746 (2) „Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. “

  • Je důležitý název smlouvy?

 • Zásada neformálnosti

Smlouvy


Mnohost subjekt

 • Dílčí závazek závazky, změna, zánik…) (dělitelé plnění) § 1869 NOZ

  • Každý z dlužníků má povinnost plnit jen díl

  • Každý z věřitelů je oprávněn požadovat jen díl

 • Solidární závazek (nedělitelné plnění) § 1871 NOZ

  • Každý z dlužníků má povinnost splnit celý dluh (pasivní solidarita)

  • Každý z věřitelů je oprávněn požadovat celé plnění (aktivní solidarita)

Mnohost subjektů


Natur ln obligace

 • Mají veškeré znaky závazků, ale nelze je úspěšně vymáhat u soudu (x nárok).

  • Promlčené pohledávky (tzv. námitka promlčení musí být uplatněna u soudu uplatněna – nepřihlíží se k ní ex offo.) § 609 NOZ

  • Pohledávky z her a sázek § 2874 NOZ

  • Pohledávky ze zápůjček / úvěru do her a sázek § 2877

 • Splní-li dlužník, nelze se domáhat navrácení bezdůvodného obohacení.

Naturální obligace


Zm ny z vazk

 • V osobách vymáhat u soudu

  • Postoupení pohledávky (i bez souhlasu dlužníka) § 1879 NOZ

  • Převzetí dluhu – nastupuje nový dlužník (se souhlasem věřitele) § 1888 NOZ

  • Přistoupení k závazku – (bez souhlasu prvního dlužníka) – pasivní solidarita § 1892 NOZ

  • Převzetí majetku (pasivní solidarita) § 1893 NOZ

  • Postoupení smlouvy § 1895 NOZ

 • V obsahu

  • Dohodou (dodatek, novace, narovnání)

  • Prodlením dlužníka § 1968 NOZ => pak právo odstoupit, úroky

   • Fixní smlouva prodlením zaniká, ledaže by věřitel na plnění trval

Změny závazků


Z nik z vazk

 • Splněním – řádně a včas § 1908 NOZ vymáhat u soudu

  • Jak a co? § 1914 a násl., § 1926 a násl. NOZ

  • Kdy? - § 1958 NOZ

  • Kde? - § 1954 NOZ

 • Dohodou § 1981

 • Započtením § 1982 NOZ

 • Zaplacením odstupného § 1992 NOZ

 • Splynutím § 1993 NOZ

 • Prominutím dluhu § 1995 NOZ

 • Výpovědí § 1998 NOZ (závazky na nepřetržitou činnost)

 • Odstoupením § 2001 NOZ (ex tunc) – podstatné porušení

 • Nemožnost plnění § 2006 NOZ (jen u individuálně určeného plnění)

 • Smrtí dlužníka dluh zásadně nezaniká, ledaže by mohl plnit jen on § 2009

 • Uplynutím doby

Zánik závazků


Kupn smlouva

 • Obecně v § 2079 NOZ vymáhat u soudu

  • „Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu..“

   • Podstatné náležitosti: předmět, cena

 • Doba plnění – disp. Současně + ob. ust.

 • Místo plnění – ob. ust.

 • Jakost a provedení vhodná pro účel § 2095 NOZ (x 1919 NOZ)

 • Zvláštní pravidla pro koupi zboží v obchodě

  • Např. § 2160 odst. 2 NOZ

 • Kdy dojde k přechodu vlastnictví?

Kupní smlouva


Odpov dnost za vady

 • Právo z vadného plnění § 2169 NOZ vymáhat u soudu(Prodej „v obchodě“) a § 1916 a násl. NOZ

  • Jakost § 2161 a násl. NON

 • Záruka na jakost 24 měsíců § 2165 NOZ

  • Nevztahuje se na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

 • Vada (§ 1923 NOZ) obecně

  • odstranitelná (oprava, sleva)

  • neodstranitelná (odstoupení, sleva)

 • Vada (§ 2169 NOZ) speciálně

Odpovědnost za vady


Odpov dnost za kodu

 • Princip prevence „neminem laedere“ – generální prevenční klauzule § 2900 NOZ: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“

  • + speciální prevenční povinnosti (zabránit hrozící škodě) § 2901-2903 NOZ

 • Pokud ke škodě dojde, rozlišujeme odpovědnost obecnou a zvláštní.

Odpovědnost za škodu


Obecn odpov dnost za kodu

 • Předpoklady: prevenční klauzule § 2900 NOZ:

  • Porušení právní povinnosti

   • 1) smluvní § 2913 NOZ

   • 2) abs. práva § 2910 NOZ

   • 3) ochr. normy § 2910 NOZ

   • 4) obecné prevence § 2900 NOZ (předvídatelnost?)

  • Vznik škody (skutečná škoda a ušlý zisk)

   • škoda na zdraví / usmrcení => bolestné a snížení společenského uplatnění původně podle bodového ohodnocení 1 bod = 120 Kč + ztráta na výdělku + náklady s léčením (440/2001 Sb.)

  • Příčinná souvislost (podmínka, adekvátní příčina)

  • Zavinění § 2895 NOZ

   • Zavinění škůdce se v případě § 2910 NOZ předpokládá (§ 2911 NOZ) (exkulpační princip)

Obecná odpovědnost za škodu


Zvl tn p pady odpov dnosti za kodu

 • Tím, kdo nemůže posoudit následky jednání § 2920 NOZ prevenční klauzule § 2900 NOZ:

 • Osobou s nebezpečnými vlastnostmi § 2923 NOZ

 • Provozem zvlášť nebezpečným § 2925 NOZ

 • Na nemovité věci § 2926 NOZ

 • Z provozu dopr. Prosředku § 2927 NOZ

 • Způsobená zvířetem § 2933 NOZ

 • Způsobená věcí § 2936 NOZ

 • Způs. Vadou výrobku § 2939 NOZ

 • Převzaté věci § 2944 NOZ

 • Na odložené věci 2945 NOZ

 • Na vnesené věci § 2946 NOZ

 • Informací nebo radou § 2950 NOZ

Zvláštní případy odpovědnosti za škodu


Ob ansk pr vo hmotn 2

 • Čerstvá absolventka překladatelství Bea prevenční klauzule § 2900 NOZ: Weissenmütelhofovánastoupila jako zaměstnankyně překladatelské agentury Sýkorka, s.r.o. Během práce na překladu materiálů důležitých pro obchodní transakci společnosti Hamoun a Sysel, v.o.s. udělala chybu, kvůli které vznikla společnosti Hamoun a Systel, v.o.s. škoda 20 mil. Kč.

 • Kdo za škodu odpovídá?


Ob ansk pr vo hmotn 2

 • § 1935 NOZ prevenční klauzule § 2900 NOZ: „Plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.“

 • § 250 ZP „Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“§ 257 ZP (1) „Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.(2) „Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.“


Konec
KONEC prevenční klauzule § 2900 NOZ:

Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz

Informace o přednáškách na www.iprazak.cz


ad